Buzulencia tries for fastest known time on Appalachian Trail  Poughkeepsie Journal

More...